نمونه کارهای ما

در این بخش صرفاً نمونه کارهایی ارائه شده که از نگاه خروجی نهایی تصویر، به آن پرداخته شده است.
از اینرو در بخش مشتریان چینش، فعالیت‌های کلان با آنها توضیح داده شد.

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی کارت پستال مدیس

طراحی کارت پستال مدیس

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی آگهی نشریات مدیس و بیو

طراحی آگهی نشریات مدیس و بیو

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی نشان تجاری کودک آموز

طراحی نشان تجاری کودک آموز

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی جلد کتاب زئونوزهای نوپدید و بازپدید

طراحی جلد کتاب زئونوزهای نوپدید و بازپدید

طراحی نشان تجاری رانا

طراحی نشان تجاری رانا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی پوستر ساعت گس

طراحی پوستر ساعت گس

طراحی آگهی نشریات مهر آفرین و آکسفورد

طراحی آگهی نشریات مهر آفرین و آکسفورد

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۱

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۱

طراحی اوراق اداری مهد غزال

طراحی اوراق اداری مهد غزال

طراحی نشان تجاری صنایع غذایی نادی

طراحی نشان تجاری صنایع غذایی نادی

طراحی آگهی نشریات پارمیدا

طراحی آگهی نشریات پارمیدا

طراحی بیلبورد مهرآفرین

طراحی بیلبورد مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی نشان تجاری مجله ویوا

طراحی نشان تجاری مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی نشان تجاری کارو

طراحی نشان تجاری کارو

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بروشور ترکیش ایرلاین

طراحی بروشور ترکیش ایرلاین

طراحی آگهی نشریات هیتاچی

طراحی آگهی نشریات هیتاچی

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول شاپکا

طراحی بسته‌بندی محصول شاپکا

طراحی بروشور پارمیدا

طراحی بروشور پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی پوستر فوما

طراحی پوستر فوما

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی تقویم درسا هود

طراحی تقویم درسا هود

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی کارتن شاپکا

طراحی کارتن شاپکا

طراحی نشان تجاری شرکت پلیمری کاسپسن ایرانیان

طراحی نشان تجاری شرکت پلیمری کاسپسن ایرانیان

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی نشان تجاری خشکبار دارالتواضع

طراحی نشان تجاری خشکبار دارالتواضع

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی کسیه خرید چای شهرزاد

طراحی کسیه خرید چای شهرزاد

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی پوستر توباچی

طراحی پوستر توباچی

طراحی اوراق اداری رونا

طراحی اوراق اداری رونا

طراحی اوراق اداری سالن زیبایی مدیس

طراحی اوراق اداری سالن زیبایی مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی جلد کتاب خود کشی

طراحی جلد کتاب خود کشی

طراحی کارت پستال مهر آفرین

طراحی کارت پستال مهر آفرین

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی پوستر توباچی

طراحی پوستر توباچی

طراحی نشان تجاری شرکت مهندسی فیتکو

طراحی نشان تجاری شرکت مهندسی فیتکو

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی جلد کتاب برنامه نویسی با توابع API ویندوز در زبانهای ویژوال

طراحی جلد کتاب برنامه نویسی با توابع API ویندوز در زبانهای ویژوال

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی پوستر هیتاچی

طراحی اوراق اداری بلوری

طراحی اوراق اداری بلوری

طراحی بسته‌بندی محصول برنج شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول برنج شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی پوستر نایک

طراحی پوستر نایک

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور درسا هود

طراحی بروشور درسا هود

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارتن توباچی

طراحی کارتن توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی تقویم مدیس

طراحی تقویم مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بروشور کاتالوگ

طراحی بروشور کاتالوگ

طراحی جلد کتاب BASIC ENGLISH GRAMMAR

طراحی جلد کتاب BASIC ENGLISH GRAMMAR

طراحی پوستر مدیس

طراحی پوستر مدیس

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی تقویم درسا هود ۱۳۹۰

طراحی لیبل محصول توپولی

طراحی لیبل محصول توپولی

طراحی نشان تجاری انگلیسی پارمیدا

طراحی نشان تجاری انگلیسی پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی نشان تجاری آلونی

طراحی نشان تجاری آلونی

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری بنیاد نیکوکاری روزبه

طراحی نشان تجاری بنیاد نیکوکاری روزبه

طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر هواشناسی کشاورزی

طراحی جلد کتاب مقدمه‌ای بر هواشناسی کشاورزی

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی تقویم پارمیدا

طراحی تقویم پارمیدا

طراحی نشان تجاری درسا هود

طراحی نشان تجاری درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول XLC

طراحی بسته‌بندی محصول XLC

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول فوما

طراحی بسته‌بندی محصول فوما

طراحی استند درسا هود

طراحی استند درسا هود

طراحی پوستر مهد غزل

طراحی پوستر مهد غزل

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی کارتن درسا هود

طراحی کارتن درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی بسته‌بندی محصول کارو

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی کاتالوگ شرکت هواپیمایی مارکوپولو

طراحی نشان تجاری اسنک توباچی

طراحی نشان تجاری اسنک توباچی

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی بیلبورد درسا هود

طراحی کاتالوگ مهرآفرین

طراحی کاتالوگ مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی بروشور مهرآفرین

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی نشان تجاری سوپر مکس

طراحی نشان تجاری سوپر مکس

طراحی جلد کتاب بروسلوز

طراحی جلد کتاب بروسلوز

طراحی جلد کتاب کاربرد ژنتیک در تولیدات ملی

طراحی جلد کتاب کاربرد ژنتیک در تولیدات ملی

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی بیلبورد نادی

طراحی بیلبورد نادی

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی جلد کتاب GENERAL LINGUISTICS ASSESSMENT

طراحی جلد کتاب GENERAL LINGUISTICS ASSESSMENT

طراحی نشان تجاری سالن زیبایی مدیس

طراحی نشان تجاری سالن زیبایی مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی بسته‌بندی محصول آماری

طراحی کاتالوگ اشتاینل

طراحی کاتالوگ اشتاینل

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول توباچی

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی نشان تجاری چای شهرزاد

طراحی نشان تجاری چای شهرزاد

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی بروشور توباچی

طراحی بروشور توباچی

طراحی بروشور مدیس

طراحی بروشور مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کسیه خرید درسا هود

طراحی کارت پستال نمایشگاه نقاشی ساغر مسعودی

طراحی کارت پستال نمایشگاه نقاشی ساغر مسعودی

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی جلد کتاب انقلاب رژیم غذایی

طراحی جلد کتاب انقلاب رژیم غذایی

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی اوراق اداری کودک آموز

طراحی اوراق اداری کودک آموز

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کارتن چای شهرزاد

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی کاتالوگ درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی مجله دهیاری

طراحی مجله دهیاری

طراحی بسته‌بندی محصول سوپرمکس

طراحی لیبل محصول سوپرمکس

طراحی نشان تجاری دریس

طراحی نشان تجاری دریس

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی کاتالوگ هورسان

طراحی نشان تجاری آماری

طراحی نشان تجاری آماری

طراحی جلد کتاب سرزمین خشک

طراحی جلد کتاب سرزمین خشک

طراحی پوستر برونو بلینی

طراحی پوستر برونو بلینی

طراحی لیبل محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی مجله ویوا

طراحی مجله ویوا

طراحی نشان تجاری گنجینه

طراحی نشان تجاری گنجینه

طراحی جلد کتاب دارو درمانی در شیردهی

طراحی جلد کتاب دارو درمانی در شیردهی

طراحی نشان تجاری توپولی

طراحی نشان تجاری توپولی

طراحی نشان تجاری لامپ و روشنایی هالی استار

طراحی نشان تجاری لامپ و روشنایی هالی استار

طراحی تقویم پارمیدا ۱۳۸۸

طراحی تقویم پارمیدا ۱۳۸۸

طراحی نشان تجاری ملتی

طراحی نشان تجاری ملتی

طراحی اوراق اداری چای شهرزاد

طراحی اوراق اداری چای شهرزاد

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی نشان تجاری شاپکا

طراحی نشان تجاری شاپکا

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی نشان تجاری نادی کلاسیک

طراحی نشان تجاری نادی کلاسیک

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی استند سوپر مکس

طراحی استند سوپر مکس

طراحی لیبل آلونی

طراحی لیبل آلونی

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی کارت پستال درسا هود

طراحی اوراق اداری دهیاری

طراحی اوراق اداری دهیاری

طراحی بروشور بلوری

طراحی بروشور بلوری

طراحی اوراق اداری شانل

طراحی اوراق اداری شانل

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی کاتالوگ سوپرمکس

طراحی اوراق اداری شرکت پلیمر کاسپین ایرانیان

طراحی اوراق اداری شرکت پلیمر کاسپین ایرانیان

طراحی اوراق اداری درسا هود

طراحی اوراق اداری درسا هود

طراحی نشان تجاری فارسی پارمیدا

طراحی نشان تجاری فارسی پارمیدا

طراحی کارت پستال کودک آموز

طراحی کارت پستال کودک آموز

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی بسته‌بندی محصول دریس

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد توباچی

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی بیلبورد چای شهرزاد

طراحی پوستر درسا هود

طراحی پوستر درسا هود

طراحی بیلبورد نادی

طراحی بیلبورد نادی

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی بسته‌بندی محصول پارمیدا

طراحی جلد کتاب خاکستر زندگی

طراحی جلد کتاب خاکستر زندگی

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی بیلبورد هیتاچی

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر صنایع غذایی نادی

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی پوستر چای شهرزاد

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی لیبل محصول XLC

طراحی بروشور مدیس

طراحی بروشور مدیس

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی کارت پستال چای شهرزاد

طراحی تراکت مدیس

طراحی تراکت مدیس

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی بسته‌بندی محصول چای شهرزاد

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر مهرآفرین

طراحی پوستر برونو دهیاری

طراحی پوستر برونو دهیاری

طراحی نشان تجاری بلوری

طراحی نشان تجاری بلوری

شروع کنید...

چه در آغاز یک راه هستید، چه در میان راه، چه در پایان راه
همین حالا با چینش تماس بگیرید
تا تصویرتان ماندگارتر شود.

telegram

telegram

telegram
flickr

flickr

flickr
google-plus

google-plus

google-plus
instagram

instagram

instagram
twitter

twitter

twitter
pinterest

pinterest

pinterest
facebook

facebook

facebook
youtube

youtube

youtube
tumblr

tumblr

tumblr
call

call

call
linkedin

linkedin

linkedin
vimeo

vimeo

vimeo
شرکت توسعه صنعت چینش
گروه چینش همراهی‌ست همیشگی
برای توسعه تصویر سازمان شما

نشانی: تهران، جردن، شریفی، پلاک ۳۲
تلفن تماس: ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۸۰
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۹۱
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۸۹۴
                   ۰۲۱۸۸۱۹۶۹۱۴
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید